Pravo pacijenta u fizikalnoj terapiji

Deklaracija o načelima – “Pravo pacijenta/korisnika u fizikalnoj terapiji” je usvojena na 15.
Općoj skupštini World Confederation for Physical Therapy ( u daljnjem tekstu: WCPT), i kasnije
je revidirana na 16. Općoj skupštini WCPT-a. Ova Deklaracija predstavlja jedinstvena prava pacijenta/korisnika
koja su potrebna za kvalitetnu primjenu fizioterapijske usluge.
Deklaracija načela – “ Pravo pacijenta/korisnika u fizikalnoj terapiji” regulira neka od temeljnih
Prava pacijenta/korisnika koja fizioterapijska profesija prihvaća i promovira, kako u Hrvatskoj,
tako i u ostatku svijeta.
Fizioterapija je zdravstvena profesija koja je prepoznata i regulirana u cijelom svijetu. Fizioterapeuti
jednakopravno i otvoreno sudjeluju u interdisciplinarnom odnosu sa svim zdravstvenim
profesionalcima – pružateljima zdravstvenih usluga, kako u javnom, tako i u privatnom sektoru,
sa ciljem bolje zdravstvene skrbi pacijenta/korisnika koja se temelji na njegovim potrebama.
Temeljna Prava pacijenta/ korisnika u fizioterapiji su: pravo na kvalitetne usluge fizikalne
terapije, pravo na informacije, pravo na informirani pristanak, pravo na povjerljivost, pravo
na pristup informacijama, pravo na zdravstvenu edukaciju i pravo na dostojanstvo. Standardi
prakse u fizikalnoj terapiji i Etički kodeks i Kodeks deontologije koje je donijela Hrvatska komora
fizioterapeuta usklađeni su sa citiranim načelima kao i sa etičkim načelima WCPT-a.
Cilj predstavljanja ovih temeljnih Prava pacijenta/ korisnika u fizikalnoj terapiji je informiranje
šire javnosti u pogledu fizioterapijskog kodeksa ponašanja i postupaka fizioterapeuta tijekom
pružanja usluga fizikalne terapije.

Pravo pacijenta u fizikalnoj terapiji