Najčešća pitanja i odgovori

OPĆENITO

1. Zašto moram biti upisan/a u Registar Komore?

Sukladno članku 14. i 15. Zakona o fizioterapeutskoj djelatnosti („Narodne novine“ 120/08) pravo na obavljanje djelatnosti fizikalne terapije ima fizioterapeut, fizioterapeutski tehničar i maser-kupeljar koji je upisan u Registar pri Hrvatskoj komori fizioterapeuta i ima odobrenje za samostalan rad. Komora vodi Registar fizioterapeuta, Registar fizioterapeutskih tehničara i Registar  masera-kupeljara. Fizioterapeutski tehničari i maseri-kupeljari koji sudjeluju u postupku fizioterapeutske skrbi u fizikalnoj terapiji, obavljaju poslove iz svog djelokruga rada prema uputama i planu i programu koji izrađuje fizioterapeut.

2. Koje je temeljno obrazovanje fizioterapeuta?

Sukladno članku 7. stavku 1. Zakona o fizioterapeutskoj djelatnosti (NN 120/08) temeljno obrazovanje fizioterapeuti stječu završavanjem studija fizioterapije kojim se osigurava visoka razina obrazovanja, sukladno propisima iz područja visokog obrazovanja.

3. Gdje mogu odraditi pripravnički staž?

Za pitanje pripravničkog staža nadležno je Ministarstvo zdravstva RH. Isto je uređeno Pravilnikom o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika (NN 02/11, 14/13, 114/13, 126/14, 135/15).

4. Gdje mogu naći potrebne obrasce ili zahtjev za upis u Registar?

Iste možete pronaći na web stranicama Komore.

5. Da li sam obvezan ili dobrovoljan član?

Dobrovoljni članovi su osobe koje su u mirovini, a i dalje žele biti učlanjeni u Komoru. Obvezni članovi su svi članovi koji nisu u mirovini.

6. Podnio/la sam Zahtjev za izdavanje odobrenja za samostalan rad i upis u Registar fizioterapeuta / fizioterapeutskih tehničara / masera-kupeljara, te me zanima koliko dugo postupak traje?

Sukladno članku 101. Zakona o općem upravnom postupku i članku 10. Pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalan rad, rok za donošenje rješenja je 60 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

Kako bi se dokumentacija smatrala urednom potrebno je dostaviti svu dokumentaciju propisanu člankom 8. Pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalan rad, s tim da ne smije proteći rok iz članka 6. istog Pravilnika.

7. Još nisam član Komore, a pohađao/la sam tečajeve/predavanja koji su bodovani od strane Komore. Hoće li mi se ti bodovi priznati kada postanem član Komore?

Pravilnikom o sadržaju, rokovima i postupku provjere stručnosti fizioterapeuta, fizioterapeutskih tehničara i masera-kupeljara od 18.12.2018.god., propisano je na koji način članovi Komore mogu ostvariti prikupljanje bodova u svrhu obnove licence.

Sukladno članku 14. navedenog Pravilnika fizioterapeuti moraju tijekom šest godina steći 120 bodova, fizioterapeutski tehničari 90 bodova, a maseri kupeljari 60 bodova.

U skladu s navedenim, jasno je da u potrebnu kvotu bodova ulaze samo bodovi sakupljeni u šestogodišnjem razdoblju, odnosno za vrijeme važenja odobrenja za samostalan rad.

8. Kome se mogu obratiti za dodatna pitanja uvida u rad Komore?

Za mogućnost nazočnosti na sjednici Skupštine ili sva ostala pitanja možete se javiti u Ured Komore na broj telefona +385 91 6192558 , na e-mail: hkf@hkf.hr ili osobno na adresu Donje Svetice 46C, Zagreb (uredovno vrijeme za stranke: ponedjeljak:14-17 h, utorak-četvrtak:9-12 h). Za nazočnost na sjednici Skupštine prijavljuje se u pravilu najmanje 8 dana prije sjednice Skupštine stručnim službama Komore uz predočenje osnovnih identifikacijskih podataka (ime i prezime; godina rođenja; ime roditelja; datum rođenja; broj i mjesto izdanja osobne iskaznice), a stručne službe će obavijestiti o mogućnosti sudjelovnja na istome sukladno slobodnim mjestima u dvorani.

 

BODOVANJE I LICENCIRANJE

1. Koliki broj bodova mora sakupiti fizioterapeut, fizioterapeutski tehničar i maser-kupeljar u licencnom razdoblju da bi imao pravo obnoviti licencu i kojim aktom je to regulirano?

Pravilnikom o sadržaju, rokovima i postupku provjere stručnosti fizioterapeuta, fizioterapeutskih tehničara i masera-kupeljara od 18.12.2018.god., propisano je na koji način članovi Komore mogu ostvariti prikupljanje bodova u svrhu obnove licence.

Sukladno članku 14. navedenog Pravilnika fizioterapeuti moraju tijekom šest godina steći 120 bodova, fizioterapeutski tehničari 90 bodova, a maseri kupeljari 60 bodova.

Višak bodova ne može se prenositi u sljedeće šestogodišnje licencno razdoblje.
Radi kontinuiteta trajnog stručnog usavršavanja fizioterapeuti u šestogodišnjem licencnom razdoblju u pravilu bi trebali tijekom dvije godine steći najmanje 40 bodova, bez mogućnosti prenošenja na prethodno ili buduće razdoblje, fizioterapeutski tehničari najmanje 30 bodova, a
maseri kupeljari 20 bodova, također bez mogućnosti prenošenja na prethodno ili buduće razdoblje.
Fizioterapeuti, fizioterapeutski tehničari i maseri kupeljari koji nisu u šestogodišnjem licencnom razdoblju prikupili dovoljan broj bodova za obnavljanje licence iz stavka 2. ovog članka mogu to nadoknaditi polaganjem ispita provjere osposobljenosti.

2. Kako mogu znati da li je neko predavanje bodovano od strane Komore?

Sva predavanja koja su akreditirana i bodovana od strane Komore se nalaze na web stranici Komore u rubrici “Stručno usavršavanje”.

3. Hoću li moći obnoviti licencu ako ne sakupim potreban broj bodova?

Fizioterapeuti, fizioterapeutski tehničari i maseri-kupeljari moraju proći provjeru stručnosti svakih 6 godina radi obnavljanja odobrenja za samostalan rad (licence). Oni koji tijekom dvogodišnjeg/šestogodišnjeg razdoblja nisu sakupili dovoljan broj bodova ili sve potrebne bodove, mogu to nadoknaditi polaganjem ispita provjere stručnosti.

 

4. Trebam li sakupljati bodove na porodiljnom dopustu? Umanjenje broja bodova – podnošenje zahtjeva – upute.

Osobe na rodiljnom ili roditeljskom dopustu trebaju skupljati bodove.

Sukladno Odluci Skupštine HKF-a od 9. prosinca 2017.g. uvjete za umanjenje broja bodova imaju isključivo članovi Komore koji se nalaze na bolovanju zbog teškim osobnih zdravstvenih stanja, a koji mogu biti  fizička prepreka za pristupanje sudjelovanju na trajnom usavršavanju.

Zahtjev za umanjenje broja bodova za obnovu licence podnosi se za svaku godinu posebno, u roku od 01. do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu, te je uz Zahtjev potrebno dostaviti dokaz o statusu na temelju čega ispunjavaju uvjete za umanjenje bodova.

 

5. Koliko ja, kao član Komore, do danas (na današnji dan) trebam imati bodova?

Tijekom licencnog razdoblja trebate sami voditi evidenciju kojim trajnim stručnim usavršavanjima ste prisustvovali i koliko ste bodova prikupili.

Svaki član Komore može voditi evidenciju koliko je prikupio bodova uvidom u svoj Evidencijski list preko web stranice Komore.

Komora samo utvrđuje  Vaše bodove prilikom relicenciranja, odnosno prilikom rješavanja vašeg zahtjeva za obnovom licence.

 

6. Trebam li plaćati članarinu i sakupljati bodove ukoliko sam student/ica?

Sukladno Odluci o oslobođenju od plaćanja članarine i Odluci o umanjenju broja bodova za obnavljanje licence, osobe koje studiraju nisu oslobođene od plaćanja članarine niti sakupljanja bodova radi obnavljanja licence.

7. Pohađao/la sam predavanje i još mi nisu evidentirani bodovi, što mogu učiniti?

Ako Vam nisu evidentirani bodovi, a od održavanja predavanja proteklo je duže vremensko razdoblje (više od 2 mjeseca), na e-mail hkf@hkf.hr dostavite datum kada je predavanje održano, temu predavanja i naziv organizatora predavanja, kako bismo mogli izvršiti provjeru.

 

ZAHTJEV ZA POJEDINAČNO VREDNOVANJE TRAJNOG USAVRŠAVANJA – BODOVI

1. Mogu li podnijeti pojedinačni zahtjev za akreditiranje i kategoriziranje programa trajnog stručnog usavršavanja ako sam sudjelovala na stručnom skupu u Hrvatskoj ili inozemstvu, a koji nije od strane organizatora prijavljen za akreditiranje i kategoriziranje?

Pojedinačna prijava/zahtjev za akreditiranje i kategoriziranje programa trajnog stručnog usavršavanja podnosi se Povjerenstvu Komore putem propisanog prijavnog obrasca na web sučelju Komore.
Uz prijavu je potrebno priložiti, ovisno o načinu i vrsti trajnog stručnog usavršavanja, svu potrebnu dokumentaciju propisanu Pravilnikom o sadržaju, rokovima i postupku provjere stručnosti fizioterapeuta, fizioterapeutskih tehničara i masera-kupeljara.

Pravilnik o sadržaju, rokovima i postupku provjere stručnosti fizioterapeuta, fizioterapeutskih tehničara i masera-kupeljara možete pronaći na sljedećem linku https://www.hkf.hr/wp-content/uploads/2018/12/18.12.2018.-Pravilnik-o-postupku-provjere-stru%C4%8Dnosti-pdf.pdf.

Sve informacije možete dobiti upitom na e-mail adresu: edukacije@hkf.hr

2. Sudjelovala sam na tečaju/kongresu u inozemstvu pa me zanima imam li pravo na bodove za stručno usavršavanje?

Svi članovi Hrvatske komore fizioterapeuta koji sudjeluju u trajnom stručnom usavršavanju izvan Republike Hrvatske imaju pravo podnijeti pojedinačnu prijavu/zahtjev za akreditiranje i kategoriziranje programa trajnog stručnog usavršavanja Povjerenstvu Komore putem propisanog prijavnog obrasca koji se nalazi na web sučelju Komore.
Uz prijavu je potrebno priložiti, ovisno o načinu i vrsti trajnog stručnog usavršavanja, svu potrebnu dokumentaciju propisanu Pravilnikom o sadržaju, rokovima i postupku provjere stručnosti fizioterapeuta, fizioterapeutskih tehničara i masera-kupeljara.

Pravilnik o sadržaju, rokovima i postupku provjere stručnosti fizioterapeuta, fizioterapeutskih tehničara i masera-kupeljara možete pronaći na sljedećem linku https://www.hkf.hr/wp-content/uploads/2018/12/18.12.2018.-Pravilnik-o-postupku-provjere-stru%C4%8Dnosti-pdf.pdf.

 

 

 

3. Tko ima pravo na vrednovanje stručnog članka?

Pravo na vrednovanje stručnog članka ima autor i koautori stručnog članka.

4. Koliko bodova donosi sudjelovanje na trajnom stručnom usavršavanju?

Povjerenstvo za edukaciju i trajno usavršavanje, sukladno Pravilniku o sadržaju, rokovima i postupku provjere stručnosti fizioterapeuta, fizioterapeutskih tehničara i masera-kupeljara odlučuje o akreditaciji i kategorizaciji svakog pojedinačnog programa trajnog stručnog usavršavanja, i to na temelju prijave za akreditiranje i kategorizaciju programa trajnog stručnog usavršavanja, te donosi odluku o dodjeljenim bodovima za aktivne i pasivne sudionike trajnog stručnog usavršavanja.

 

5. Gdje se održavaju trajna stručna usavršavanja?

Obavijesti o održavanju trajnih stručnih usavršavanja se nalaze na web stranici Komore pod rubrikom “Stručno usavršavanje”.

 

ČLANARINA

1. Koliko iznosi članarina i na koji način se uplaćuje?

Sukladno članku 1. Odluke o članarini, članarina za članove Komore iznosi 50,00 kuna mjesečno.

Član Komore može članarinu uplaćivati osobno, općom uplatnicom (nalogom za plaćanje) ili može poslodavcu dati dopuštenje da u njegovo ime, prilikom obračuna plaće, obračunava i uplaćuje članarinu na žiro račun Komore.

Član Komore koji sam uplaćuje članarinu to može učiniti mjesečno, tromjesečno, polugodišnje ili godišnje, i to unaprijed.

U nastavku Vam šaljemo podatke potrebne za uplatu članarine:

Primatelj: Hrvatska komora fizioterapeuta, Donje Svetice 46c, 10 000 Zagreb
Banka: Privredna banka Zagreb
IBAN broj: HR63 2340 0091 1103 7235 4
Svrha plaćanja:članarina (napišite za koje mjesece plaćate npr. 07/2018-09/2018)
Poziv na broj: Vaš članski broj, OIB
Iznos: upisati iznos koji plaćate (ako npr. plaćate za tri mjeseca upišite 150,00 kn).

2. Mogu li u Komori provjeriti uplatu članarine i što ako nema do sada zabilježenih uplata, s obzirom da nisam siguran/a da je računovodstvo mog poslodavca izvršavalo uplate?

Možete poslati upit e-mailom ili poštom, te nam dostaviti ime prezime i evidencijski broj, kako bi izvršili provjeru uplaćene članarine.

Važno je još napomenuti, da se uplata članarine ne može provjeriti ukoliko ste istu uplaćivali, ali niste ažurirali svoje podatke – npr. promjenu prezimena, jer se u tom slučaju uplata ne može povezati sa Vama osobno. Ukoliko ustanova u kojoj ste zaposleni dostavi ispis s Vašim novim prezimenom, a mi ga nemamo evidentiranog u Registru, ne možemo niti provesti evidenciju vezanu uz Vaše podatke, te u tom slučaju imamo otvorene stavke dugovanja s Vaše strane.

3. Nisam plaćao/la članarinu dulje vrijeme. Kako mogu platiti članarinu?

Sukladno Odluci o načinu utvrđivanja i visini iznosa članarine za članove Hrvatske komore fizioterapeuta mjesečna članarina iznosi 50,00 kuna.

Zaostalu članarinu uplaćujete jednako kao da se radi o redovnoj uplati članarine. Podaci za vršenje uplate su sljedeći:

Primatelj: Hrvatska komora fizioterapeuta, Donje Svetice 46c, 10 000 Zagreb
Banka: Privredna banka Zagreb
IBAN broj: HR63 2340 0091 1103 7235 4
Svrha plaćanja:članarina (napišite za koje mjesece plaćate npr. 07/2018-09/2018)
Poziv na broj: Vaš članski broj, OIB
Iznos: upisati iznos koji plaćate (ako npr. plaćate za tri mjeseca upišite 150,00 kn).

4. Tko je sve oslobođen plaćanja članarine?

Prema Odluci Skupštine HKF-a od 9. prosinca 2017. (Odluka o oslobođenju od plaćanja članarine), od plaćanja članarine mogu biti oslobođeni članovi Komore ako imaju sljedeći status u prošloj kalendarskoj godini: članovi Komore koji ne ostvaruju nikakva novčana primanja i nezaposleni su, pod uvjetom da su prijavljeni na Zavodu za zapošljavanje (dokaz o statusu – original potvrda sa Zavoda za zapošljavanje).

Sukladno odluci Skupštine HKF-a, Zahtjev za oslobađanje od plaćanja članarine podnosi se putem obrasca obrasca “Zahtjev za oslobađanje od plaćanja članarine” koji se nalazi na web stranici Komore. Zahtjev za oslobađanje od plaćanja članarine podnosi se za svaku godinu posebno u roku od 01. do 31 siječnja tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu. Uz Zahtjev potrebno je dostaviti dokaz o statusu na temelju čega ispunjavaju uvjete o oslobađanju. Zahtjev se podnosi poštanskim putem preporučenom pošiljkom. Nepravovremen zahtjev će se odbaciti. Zahtjev (ispunjen i vlastoručno potpisan) i priloge kao dokaz o svom statusu (u originalu) podnosi se putem pošte na adresu: Hrvatska komora fizioterapeuta, Donje Svetice 46c, p.p. 254, 10000 Zagreb.

Odluku o Zahtjevu za oslobađanje od plaćanja članarine donosi Povjerenstvo za staleška pitanja koje svaki podneseni Zahtjev pojedinačno razmatra i rješava.

 

 

5. Nisu mi evidentirane uplate članarina iz ranijih godina. Što mogu napraviti?

Ako Vam nisu evidentirane uplate članarina iz ranijih godina, primjerice iz 2012. ili 2015. godine, a uplaćivali ste sami članarinu, potrebno je putem e-maila dostaviti potvrdu o uplati i navesti za koje razdoblje ste uplatili članarinu, kako bismo mogli izvršiti provjeru. Ako je članarinu za Vas uplaćivala ustanova u kojoj radite ili u kojoj ste radili potrebno je da ustanova dostavi e-mailom potvrdu o uplatama.

6. Trenutno ne radim u struci, moram li plaćati članarinu i sakupljati bodove?

Sakupljanje bodova u svrhu relicenciranja je obavezno za sve članove Komore: zaposlene u struci, izvan struke i nezaposlene.

Ako ne sakupite dovoljan broj bodova (svi fizioterapeuti dužni su tijekom šest godina steći 120 bodova, fizioterapeutski tehničari 90 bodova, a maseri-kupeljari 60 bodova), možete isto nadoknaditi polaganjem ispita pred ispitnim Povjerenstvom u Komori.

Plaćanje članarine je obavezno sve članove Komore, zaposlene u struci i izvan struke.

Iznimno, prema Odluci Skupštine HKF-a od 9. prosinca 2017. (Odluka o oslobođenju od plaćanja članarine), od plaćanja članarine mogu biti oslobođeni članovi Komore ako imaju sljedeći status u prošloj kalendarskoj godini:

-članovi Komore koji ne ostvaruju nikakva novčana primanja i nezaposleni su, pod uvjetom da su prijavljeni na Zavodu za zapošljavanje (dokaz o statusu – original potvrda sa Zavoda za zapošljavanje).

Sukladno odluci Skupštine HKF-a, Zahtjev za oslobađanje od plaćanja članarine podnosi se putem obrasca obrasca “Zahtjev za oslobađanje od plaćanja članarine” koji se nalazi na web stranici Komore. Zahtjev za oslobađanje od plaćanja članarine podnosi se za svaku godinu posebno u roku od 01. do 31 siječnja tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu. Uz Zahtjev potrebno je dostaviti dokaz o statusu na temelju čega ispunjavaju uvjete o oslobađanju. Zahtjev se podnosi poštanskim putem preporučenom pošiljkom. Nepravovremen zahtjev će se odbaciti. Zahtjev (ispunjen i vlastoručno potpisan) i priloge kao dokaz o svom statusu (u originalu) podnosi se putem pošte na adresu: Hrvatska komora fizioterapeuta, Derenčinova 1, p.p. 254, 10000 Zagreb.

 

PROMJENA PODATAKA U REGISTRU

1. Promijenio sam prebivalište/poslodavca/broj telefona, na koji način da obavijestim Komoru o promjeni?

Ukoliko ste promijenili prebivalište, broj telefona, e-mail adresu,  poslodavca, zaposlili ste se ili ste se prijavili na Hrvatski zavod za zapošljavanje, navedene promjene ste dužni prijaviti Komori u roku od 10 dana. Potrebno je da navedete svoje ime, prezime i članski broj, te promjenu koju želite prijaviti Komori. Promjenu možete prijaviti e-mailom ili poštom.

2. Zašto je važno prijaviti promjenu podataka – prezime, ustanova zaposlenja, adresa stanovanja?

Temeljem članka 23. Pravilnika o registrima, članovi Komore obvezni su najkasnije u roku od 10 (deset) dana od nastupanja promjene podataka upisanih u Registar, izvijestiti Komoru o promjeni.

Promjenu podataka važno je prijaviti kako bi u Registru bili evidentirani ispravni podaci, te kako bi se na temelju tih podataka mogla izvršiti poveznica sa svim radnjama koje član koji je promijenio prezime/adresu/poslodavca poduzima, a u vezi sa svojim pravima i obvezama u Komori.

3. Mogu li promjeniti adresu i mjesto zaposlenja putem e-maila?

Član Komore koji je promijenio adresu prebivališta može promijeniti adresu evidentiranu u odgovarajućem registru na način da pošalje presliku osobne iskaznice na mail.

Ako je član Komore promijenio mjesto zaposlenja, navedenu promjenu može prijaviti Komori putem e-maila na način da navede: naziv poslodavca, adresu poslodavca i OIB poslodavca.

4. Promijenila sam prezime i želim da se to evidentira. Koju dokumentaciju moram priložiti?

Želite li promijeniti prezime na licenci i članskoj iskaznici potrebno je dostaviti:

 • popunjen Zahtjev za promjenom i nadopunom podataka (obrazac je dostupan na webu)
 • vratiti original Odobrenja za samostalan rad (licence) i člansku iskaznicu na staro prezime
 • dokaz o promjeni prezimena – vjenčani list – original ili ovjerena preslika,
 • preslika osobne iskaznice sa novim podacima – ukoliko je došlo i do promjene adrese
 • potvrda o naknadi troškova za izradu novog Odobrenja za samostalan rad (licencE) u iznosu od 100,00 kn, te nove članske iskaznice u iznosu od 50,00 kn

5. Koja dokumentacija je potrebna kod upisa u Registar fizioterapeuta ukoliko sam do sada bio/la upisan/a u Registar fizioterapeutskih tehničara?

 • popunjen Zahtjev za upis u Registar fizioterapeuta
 • presliku diplome završenog temeljnog studija u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu
 • original dopunska isprava o studiju (diploma supplement) – dokaz da je tijekom cijelog svog studija stekao najmanje 180 ECTS bodova i da je uspješno završio odgovarajući preddiplomski stručni/sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, kojim se stječe  akademski naziv baccalaure/bachelor (BSc ili Bacc) ili presliku svih stranica indexa
 • preslika uvjerenja o položenom stručnom ispitu
 • izjava o poštivanju odredaba Kodeksa fizioterapeutske etike i deontologije za prvostupnika fizioterapeuta
 • preslika domovnice
 • ispis radnog staža iz matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – elektronski ispis staža
 • preslika isprave iz koje će biti razvidan identitet osobe (osobna iskaznica, putovnica)
 • original Odobrenja za samostalan rad (licence) i članske iskaznice sa starim obrazovanjem

U SLUČAJU DA STE ZAVRŠILI  ŠKOLU/STUDIJ U INOZEMSTVU POTREBNO JE DOSTAVITI JOŠ i rješenje o  priznavanju inozemne stručne kvalifikacije sukladno Zakonu o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 82/15)

6. Koja je dokumentacija potrebna kod promjene obrazovanja – veći stupanj kvalifikacije (prvostupnik – diplomirani fizioterapeut ili magistar fizioterapije)?

Sukladno članku 16. Pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalan rad (licenca), prvostupnik fizioterapeut koji završi viši akademski stupanj, ima pravo zatražiti od Komore da mu izda licencu sa novim akademskim nazivom. Hrvatska komora fizioterapeuta priznaje sve više akademske stupnjeve koje je završio prvostupnik fizioterapeut, pod uvjetom da ti programi, na temelju kojih je stečen akademski status, imaju dopusnicu od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

Potrebna dokumentacija:

 • popunjen Zahtjev za promjenu i nadopunu podataka
 • povrat originala Odobrenja za samostalan rad (licence) i članske iskaznice sa nižim stupnjem izobrazbe
 • preslika diplome ovjerene od strane javnog bilježnika
 • potvrda o naknadi troškova za izradu novog odobrenja za samostalan rad (licenca) u iznosu od 100,00 kn, te nove članske iskaznice u iznosu od 50,00 kn

U SLUČAJU DA STE ZAVRŠILI  VIŠI AKADEMSKI STUPANJ U INOZEMSTVU POTREBNO JE DOSTAVITI JOŠ i rješenje o  priznavanju inozemne stručne kvalifikacije, sukladno Zakonu o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 82/15)

 

ČLANSKA ISKAZNICA

1. Kako doći do nove članske iskaznice koja je izgubljena ili ukradena i zašto mi je ona uopće važna?

Po upisu u Registar svaki član dobiva člansku iskaznicu.

Sukladno članku 25. Pravilnika o registrima član koji izgubi člansku iskaznicu, odnosno kojemu je ista otuđena, oštećena u tolikoj mjeri da nije moguće u cijelosti utvrditi podatke koji su na njoj navedeni ili je uništena te se više ne može koristiti kao valjani dokument, dužan je o tome u roku od 3 (tri) dana od dana saznanja o nastalom događaju obavijestiti Komoru, te zatražiti izdavanje duplikata članske iskaznice, a uz koji Zahtjev je član Komore obvezan oštećenu, odnosno uništenu člansku iskaznicu predati Komori.

Za izdavanje nove članske iskaznice potrebno je dostaviti:

 • ispunjen i potpisan Zahtjev za izdavanje duplikata licence/članske iskaznice,
 • oštećenu odnosno uništenu člansku iskaznicu,
 • potvrdu o naknadi troškova za izradu nove članske iskaznice u iznosu od 50,00 kn.

 

EVIDENCIJSKI LIST

1. Što je to Evidencijski list na web stranici Komore?

Ako ste član Hrvatske komore fizioterapeuta imate pravo registrirati se u svoj osobni Evidencijski list preko web stranice Komore kako biste mogli pratiti prikupljene bodove i uplaćene članarine.

U Evidencijskom listu se nalaze Vaši opći podaci iz Registra Komore, a ono što je važno, u njemu se nalaze popis svih predavanja kojima ste prisustvovali, s pripadajućim brojem prikupljenih  bodova za obnavljanje licence, te evidencija uplata Vaših članarina.

Možete provjeriti jesu li točni Vaši osobni podaci koji se vode u Registru Komore. Ako je došlo do omaške pri upisu od strane Ureda Komore ili ste promijenili adresu stanovanja, ustanovu/poslodavca, telefon ili neke druge podatke, možete sami zatražiti promjenu preko Evidencijskog lista, te u tom slučaju ne morate poštanskim putem/e-mailom slati promjene podataka. Ovo se odnosi na sve promjene podataka osim promjene prezimena.

2. Na svom Evidencijskom listu vidim da mi nisu upisani bodovi sa stručnog usavršavanja na kojem sam prisustvovao/la, zašto?

Bodovi se upisuju u roku od 2 mjeseca od dana dostave popisa sudionika od strane organizatora.

Ukoliko organizator nije dostavio listu Evidencije prisutnih, stručne službe Komore nisu u mogućnosti evidentirati nazočnost članova na stručnim usavršavanjima, odnosno evidentirati bodove u Registru Komore.

Ukoliko ste bili na nekom predavanju koje je akreditirala Komora, a nisu Vam upisani bodovi, molimo Vas da nam putem e-maila dostavite ime organizatora (ustanova/udruga ili sl.), temu, mjesto i datum održavanja, a sve kako bi mogli izvršiti provjeru i o tome Vas izvijestiti.

3. Pokušao sam napraviti prvu registraciju, ali mi program ne dozvoljava da se registriram, što mi je činiti?

Ukoliko imate problema sa prvom registracijom molimo Vas da kontaktirate stručne službe Komore        e-mailom, obrazložite što Vam se događa prilikom registracije, te obavezno navedete svoje ime i prezime, te članski broj. Kontaktirati ćemo Vas u što kraćem roku da riješimo problem.

 

4. Zaboravio sam korisničko ime i lozinku, kako da uđem u svoj Evidencijski list?

Ukoliko ste zaboravili korisničko ime i lozinku možete se javiti stručnoj službi u Komoru, putem telefona ili e-maila, kako bi riješili problem.

 

ISPIT PROVJERE STRUČNOSTI

1. Da li trebam najprije podnijeti Zahtjev za polaganje ispita provjere stručnosti ili Zahtjev za upis u Registar?

Ne možete samostalno odlučiti podnijeti Zahtjev za polaganje ispita provjere stručnosti, ukoliko niste zaprimili zaključak Ureda za registraciju i licenciranje, kojim se na isti pozivate. Ukoliko se prilikom podnošenja Zahtjeva za upis u Registar Komore utvrdi da je proteklo više od dvije godine od dana kada je podnositelj Zahtjeva položio stručni ispit, isti se Zaključkom poziva na dostavu Potvrde o uspješno položenom ispitu provjere stručnosti izdanu od Komisije za  provjeru stručnosti pri Hrvatskoj komori fizioterapeuta.

U tom slučaju, podnositelj Zahtjeva obvezan je podnijeti Zahtjev za polaganje ispita provjere stručnosti, te potvrdu o uplati naknade za troškove polaganja ispita provjere stručnosti u iznosu od 1.900,00 kn. Nakon toga može pristupiti ispitu provjere stručnosti, a termini održavanja istog objavljuju se na web stranicama Komore.

2. Imam položen stručni ispit, ali nisam u roku od 30 dana podnio/la zahtjev za izdavanjem licence. Moram li polagati ispit provjere stručnosti?

Ako u roku od dvije godine od dana položenog stručnog ispita ne podnesete Zahtjev za izdavanjem licence Komora će izdati licencu samo uz prethodnu provjeru stručnosti. U tom slučaju licenca se izdaje s datumom polaganja ispita provjere stručnosti.

3. Koja je literatura potrebna za pripremanje ispita provjere stručnosti?

Literatura za polaganje ispita provjere stručnosti  je knjiga Kliničke smjernice u fizikalnoj terapiji koju u PDF-u možete besplatno preuzeti s internetskih stranica Hrvatske komore fizioterapeuta, točnije s linka https://www.hkf.hr/?p=1305.

4. Koji su troškovi polaganja ispita provjere stručnosti i na koji račun se uplaćuju?

Sukladno Odluci o naknadi za usluge Hrvatske komore fizioterapeuta od 28.12.2011.g. troškovi polaganja ispita provjere stručnosti  pred Ispitnom komisijom Komore iznose 1.900,00 kn. Navedeni iznos uplaćuje se na račun Komore kod Erste&Steiermärkische bank d.d.:IBAN: HR 62 2402  0061 1005 9408 6, svrha plaćanja: ISPIT PROVJERE STRUČNOSTI, poziv na broj: 13 – OIB podnositelja.

5. Tko je obvezan položiti ispit provjere stručnosti?

Sukladno članku 6. Pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalan rad (licenca) od 28.12.2011.g. i njegovim Izmjenama i dopunama od 07.06.2012.g.  i 19.09.2012.g.,  nakon položenog stručnog ispita fizioterapeut, fizioterapeutski tehničar i maser kupeljar dužni su podnijeti zahtjev za izdavanje licence u roku od 30 dana od dana polaganja stručnog ispita.

Ukoliko je prošlo više od dvije godine od položenog stručnog ispita pred nadležnim Ministarstvom zdravstva do dana podnošenja zahtjeva za upis u Registar i izdavanja licence, Ured za registraciju i licenciranje će zaključkom pozvati podnositelja na provjeru njegove stručnosti i izdati licencu samo uz prethodnu provjeru stručnosti. U navedenom slučaju, fizioterapeutu, fizioterapeutskom tehničaru, odnosno maseru-kupeljaru koji je zadovoljio u postupku provjere stručnosti, izdaje se licenca s datumom polaganja ispita.

Ukoliko podnositelj zahtjeva za obnovu licence ne prikupi dovoljan broj bodova za relicenciranje također će zaključkom biti pozvan da pristupi ispitu provjere stručnosti. 

 

 

PRIVATNA PRAKSA

1. Izdavanje prethodnog mišljenja o proširenju i promjeni djelatnosti, promjeni sjedišta pružatelja zdravstvenih usluga

Postupak i način davanja mišljenja propisani su Pravilnikom o postupku i načinu davanja mišljenja o opravdanosti osnivanja privatne prakse, zdravstvene ustanove i trgovačkog društva koje obavljaju djelatnost fizikalne terapije od 07.01.2019.g.

Sukladno čl. 5. gore navedenog žPravilnika, Zahtjev za izdavanje mišljenja se podnosi u pisanom obliku s naznakom da li je/će pružatelj usluga fizikalne terapije obavljati djelatnost u Mreži odnosno izvan Mreže, te mora sadržavati:
 – ime i prezime osnivača,
– adresu osnivača,
 – naziv, odnosno tvrtku osnivača,
– mjesto i adresu pružatelja usluga fizikalne terapije,
– djelatnosti pružatelja fizikalne terapije,
– opis fizioterapijskih postupaka koje će obavljati pružatelj fizikalne terapije te konačni prijedlog akta o osnivanju pružatelja fizikalne terapije,
– broj odobrenja za samostalan rad, odnosno uredno reguliran članski status, ako je osnivač fizioterapeut,
– popis fizioterapeuta prema propisima koji utvrđuju minimalne uvjete u pogledu prostora, radnika, i medicinske tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti te broj odobrenja za samostalan rad,
– tlocrt prostora izrađen prema propisima koji utvrđuju minimalne uvjete u pogledu prostora, radnika, i medicinske tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti,
– dokaz o pravu posjedovanja prostora,
– popis opreme za pružanje fizikalne terapije prema propisima koji utvrđuju minimalne uvjete u pogledu prostora, radnika, i medicinske tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti,
– dokaz o uplati troškova postupka davanja mišljenja (iznos od 1.500,00 kn za članove Komore, odnosno 2.500,00 kn za osobe koje nisu članovi Komore).