OTVORENO PISMO saborskoj zastupnici Andreji Marić

OTVORENO PISMO saborskoj zastupnici Andreji Marić na iznošenje netočnih tvrdnji prilikom intervjua na televiziji N1 dana 10. 08. 2023. Zastupnica Marić u tom intervjuu koristi svoj položaj saborske zastupnice i vrši politički pritisak na Ministarstvo zdravstva i Hrvatsku komoru fizioterapeuta na način da ih potiče na nezakonito izdavanje licenci – kazneno djelo po članku 37. Kaznenog zakona.

Poštovana gospođo Marić,
Točka 1.
Nisu točne tvrdnje koje ste izjavili na TV N1 dana 10. 08. 2023. g.citirano: “……gdje mladi naši FIZIOTERAPEUTI koji su završili SREDNJE OBRAZOVANJE, prvo odradili pripravnički staž i položili stručni ispit i onda nastavili još „DOŠKOLOVANJE“ i završili za prvostupnike fizioterapije, da bi dobili licencu za taj VIŠI STUPANJ od Komore fizioterapeuta eto Komora sad traži od njih da ponovo oni odrade staž. Pa STAŽ JE JEDNAK ZA SREDNJE OBRAZOVANJE I ZA PRVOSTUPNIKE FIZIOTERAPIJE i ne može to biti da odrađuju ponovo staž.“

Demantij na izjave u točki 1.

Uvodno, uopće je netočna cijela Vaša izjava te Vas podsjećam da postoji pravomoćna presuda
Upravnog suda u Rijeci Us I-407/2023-8
s kojom ste upoznati prije dva mjeseca i dobro znate da ta presuda i obrazloženje iste u potpunosti demantiraju tvrdnje iz točke 1. Vašeg intervjua.

Očitujemo se po segmentima Vaše izjave kako slijedi:

  1.1. Nije točna vaša tvrdnja „mladi naši fizioterapeuti koji su završili srednje obrazovanje“ jer ne postoji obrazovanje za fizioterapeute na srednjoj razini, nego Vi pričate o zanimanju fizioterapeutski tehničar nazivajući ga fizioterapeut.

Temeljno obrazovanje za fizioterapeute propisano je člankom 7. i 8. Zakona o fizioterapeutskoj djelatnosti citirano….Temeljno obrazovanje fizioterapeuti stječu završavanjem studija fizioterapije kojim se osigurava visoka razina obrazovanja sukladno propisima iz područja visokog obrazovanja.
U točki 11. obrazloženja pravomoćne presude Us I-407/2023-8 također stoji, citirano „ Sud, stoga, naglašava da se nižom razinom obrazovanja od stupnja prvostupnika ne može steći temeljno obrazovanje za fizioterapeuta, pa se fizioterapetuski tehničari ne mogu smatrati fizioterapeutima

Standard zanimanja fizioterapeut možete pronaći na poveznici
https://hko.srce.hr/registar/standard-zanimanja/detalji/531

Dok standard zanimanja fizioterapeutski tehničar možete pronaći na poveznici https://hko.srce.hr/registar/standard-zanimanja/detalji/414

  1.2. Netočna je vaša tvrdnja citirano…“onda nastavili još doškolovanje i završili za prvostupnike fizioterapije“, jer fizioterapeutski tehničar se ne može doškolovati za fizioterapeuta s obzirom da prvostupnik fizioterapije nije nastavak obrazovanja za tehničara nego je kvalifikacija prvostupnik fizioterapije temeljno obrazovanje za fizioterapeuta.

Definicija riječi doškolovanje je
1. (do)školovati (se) do kraja, u potpunosti završiti školovanje
2.  dopuniti/dopunjati školovanje nakon redovnog školovanja, steći/stjecati znanja poslije stjecanja kvalifikacije i znanja u redovnom školovanju radi stručnog osposobljavanja; (na)doškolovati
Ovdje kao demantij dostavljamo dio točke 21. obrazloženja pravomoćne presude Us I-407/2023-8 citirano…. „Stoga se u ovoj upravnoj stvari ne radi o nastavku obrazovanja u struci, kao što to pogrešno smatra tužiteljica. Fizioterapeutski tehničar i prvostupnik fizioterapije različita su zanimanja, s različitim obrazovanjem te različitim kompetencijama koje se stječu njihovim završetkom. Pravilno je tuženik višekratno isticao i da pod pojmom fizioterapeuta treba smatrati prvostupnika fizioterapije kao osnovno i temeljno zanimanje, u statusu zdravstvenog radnika, pa se samo prvostupnik fizioterapije može nastaviti usavršavati u reguliranoj profesiji fizioterapeuta.“

  1.3. Nadalje netočna je vaša tvrdnja citirano… „da bi dobili licencu za taj viši stupanj od Komore fizioterapeuta“. 

Ovdje kao demantij dostavljamo iz točke 23. obrazloženja pravomoćne presude Us I-407/2023-8 citirano; „…..Iz citiranih odredaba ZFD-a slijedi da se kod tužiteljice ne radi o stjecanju višeg stupnja obrazovanja u struci, već o stjecanju nove kvalifikacije – fizioterapeuta, pa u tom smislu treba tumačiti odredbe svih mjerodavnih podzakonskih propisa koje se odnose na prvostupnika fizioterapije i na fizioterapeutskog tehničara. Usto, i Pravilnik u svojim cjelovito sagledanim odredbama jasno razlikuje fizioterapeute i fizioterapeutske tehničare te masere – kupeljare. Naime, člankom 3. Pravilnika jasno je razgraničeno što je licenca za prvostupnika fizioterapueta, a što licenca za fizioterapeutskog tehničara. Dakle, fizioterapeutski tehničar koji ima licencu za fizioterapeutskog tehničara, a naknadno je završio studij za prvostupnika fizioterapije ima pravo podnijeti zahtjev za upis u registar fizioterapeuta i izdavanje licence za prvostupnika fizioterapeuta. Navedeno vrijedi sukladno uvjetima za izdavanje licence, propisanima u članku 8. Pravilnika, pa je zahtjevu za izdavanje licence potrebno priložiti uvjerenje o položenom stručnom ispitu i ugovor o pripravničkom stažu koji se odnosi na prvostupnika fizioterapije.“

  1.4. Isto tako netočna je vaša tvrdnja citirano…. „eto Komora sad traži od njih da ponovo oni odrade staž. Pa staž je jednak za srednje obrazovanje i za prvostupnike fizioterapije i ne može to biti da odrađuju ponovo staž.“

Ova izjava je uvreda, omalovažavanje i ponižavanje profesije fizioterapeut a i Hrvatske komore fizioterapeuta koja rješava upravne postupke izdavanja licence sukladno zakonima koje ste Vi kao saborska zastupnica donijeli u Hrvatskom Saboru. Nećemo se spustiti na toliko nisku razinu da polemiziramo ovu izjavu te demantij ovdje dostavljamo iz obrazloženja pravomoćne presude Us I-407/2023-8 u točkama 20., 21. i 22. citirano kako slijedi…….

 1. Dakle, u članku 168. ZZZ-a nedvojbeno je propisano da su pripravnički staž, između ostalih radnika, obvezni obaviti i položiti stručni ispit i fizioterapeutski tehničari kao pomoćni radnici i prvostupnici fizioterapije kao zdravstveni radnici regulirane profesije fizioterapeuta.
 2. Pravilno je tuženik u osporavanom rješenju i u odgovoru na tužbu naveo, na temelju citiranih odredbi ZFD-a, da fizioterapeutski tehničar na temelju tih odredbi ZFD-a nije temeljeno obrazovanje za fizioterapeuta, već je to zasebno zanimanje, te ne predstavlja standard obrazovanja za fizioterapeuta. Stoga se u ovoj upravnoj stvari ne radi o nastavku obrazovanja u struci, kao što to pogrešno smatra tužiteljica. Fizioterapeutski tehničar i prvostupnik fizioterapije različita su zanimanja, s različitim obrazovanjem te različitim kompetencijama koje se stječu njihovim završetkom. Pravilno je tuženik višekratno isticao i da pod pojmom fizioterapeuta treba smatrati prvostupnika fizioterapije kao osnovno i temeljno zanimanje, u statusu zdravstvenog radnika, pa se samo prvostupnik fizioterapije može nastaviti usavršavati u reguliranoj profesiji fizioterapeuta. Stoga je pogrešno poistovjećivati pripravnički staž, a time i poslove koji se obavljaju, te stručne ispite koji se polažu za fizioterapeutskog tehničara i prvostupnika fizioterapije. Naime, propisani pripravnički staž i uvjerenje o položenom stručnom ispitu za stjecanje odobrenja za samostalan rad za fizioterapeuta mora biti u formalnim i sadržajnim okvirima pripravničkog staža i stručnog ispita za prvostupnike fizioterapije.
 3. Nadalje, s obzirom na to da je odredbom članka 14. stavka 2. ZFD-a propisano da pravo na upis u Registar fizioterapeuta ima fizioterapeut koji je obavio pripravnički staž i položio stručni ispit, to tužiteljica za upis u taj Registar, nakon završenog obrazovanja za fizioterapeuta, treba obaviti pripravnički staž i položiti stručni ispit koji se odnosi na prvostupnika fizioterapije, a ne na fizioterapeutskog tehničara. Pri tome osnovano tuženik ukazuje da ne samo da nije zakonito, nego nije ni logično da tužiteljica može obaviti pripravnički staž i položiti stručni ispit za zanimanje za koje u tom trenutku (još) nije završila stručni studij. Nužno je najprije završiti propisano obrazovanje, u ovom slučaju stručni studij fizioterapije, te tek potom obaviti s time povezan pripravnički staž i položiti stručni ispit, što je propisano i člancima 2. i 3. Pravilnika o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika. I odredba članka 13. Pravilnika o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika, na koji se pozvala tužiteljica, razlikuje stručni ispit za fizioterapeutske tehničare, stručne prvostupnike fizioterapije te masere – kupeljare. Dakle, iako povezana, to nisu ista zanimanja, zbog čega se i razlikuje pripravnički staž i stručni ispit za svako od tih zanimanja.“

Iako ste bili upoznati s pravomoćnom presudom Us I-407/2023-8 i dalje ste uporni koristiti Vašu političku moć saborske zastupnice ne poštivajući pravomoćne sudske odluke te u vašoj izjavi na TV N1 se uočava da ste nekoliko puta bili na sastanku s administracijom ministarstva zdravstva, da su Vam oni navodno obećali da će izvršiti pritisak na Hrvatsku komoru fizioterapeuta i na taj način ste koristili svoju političku moć kao saborska zastupnica i prisiljavali naše nadležno ministarstvo da nezakonito izdamo licencu, drugim riječima Vi ste koristili političku moć saborske zastupnice da potičete i Ministarstvo zdravstva i Hrvatsku komoru fizioterapeuta da nezakonito izdaju licencu a to spada u kazneno djelo po članku 37. Kaznenog zakona.
I to vam nije bilo dovoljno pa ste nas počastili na naš dan, Svjetski dan fizikalne terapije 8. rujna 2023. g. s objavom na Vašem facebook profilu (tekst na poveznici https://bitly.ws/UkgP ) kako ste upravo taj dan bili u Ministarstvu zdravstva na sastanku da „spasite fizioterapeute“ i kao saborska zastupnica spustili se na razinu administrativne tajnice Ministarstva zdravstva i na svom facebook profilu u ime Ministarstva zdravstva prenosite detaljne upute što i na koji način trebaju kandidati postupiti da bi im po Vama osmišljenim uputama Ministarstvo zdravstva izdalo licencu, kad već neće samovoljna Komora. I dalje ste u produženom djelovanju poticanja na kazneno djelo po članku 37. Kaznenog zakona.

Stoga ćemo o Vašem političkom pritisku na našu Komoru da nezakonito izdamo licencu obavijestiti predsjednika Vlade Republike Hrvatske, gospodina Andriju Plenkovića, predsjednika Ustavnog suda gospodina Miroslava Šeparovića, Europsku komisiju i OECD koji upravo ovaj tjedan dolazi u Ministarstvo zdravstva da sukladno Planu pristupanja RH ovoj organizaciji pregleda usklađenosti hrvatskog zakonodavstva, politika i praksi u području zdravstva.

 • Iz svega naprijed navedenog, gospođo Marić nije primjereno da kao saborska zastupnica hodočastite po Ministarstvu zdravstva i prisiljavate ih da pritišću Hrvatsku komoru fizioterapeuta da kod rješavanja upravnog postupanja izdajemo licence nezakonito.
 • Postupak izdavanja odobrenja za samostalan rad (licence), ako niste znali do sada, je postupak koji se vodi temeljem odredbi Zakona o općem upravnom postupku, te se svi dokazi i dokazna sredstva (prijedlozi, pritužbe i sl) moraju biti istaknuti u okviru zahtjeva imenovane stranke  i postupka koji se temeljem istog vodi,  a kojim upravlja upravno tijelo, ovdje Ured za registraciju i licenciranje pri Komori. Dakle ovakva vaša mišljenja, tvrdnje i izjave na TV N1 dana 10. 08. 2023., osim što su sadržajno iznimno sporni, formalno ne predstavljaju pravno sredstvo temeljem kojeg je uopćeno moguće postupati u predmetnim postupcima izdavanja licence. 
 • Upravni postupak ima definirane zakonitosti, položaje stranaka, kao i propisane postupovne radnje koje se u okviru stranačkih legitimacija  mogu i smiju poduzimati.
  -Postupanje po Vašem mišljenju i prijedlogu bilo bi kršenje postupovnih odredbi upravnog postupka u provođenju  predmeta izdavanja odobrenja za samostalan rad (licence) i nepoštivanje pravomoćne sudske presude Us I-407/2023-8 koja je donesena upravo u istovrsnom predmetu izdavanja licence kad prvostupnik fizioterapije nema obavljen pripravnički staž i položen stručni ispit za prvostupnika fizioterapije kako je propisano člancima 168. i 169. Zakona o zdravstvenoj zaštiti.
   

I na kraju, Hrvatska komora fizioterapeuta je predložila Ministarstvu zdravstva na zakonit način da riješimo problem, ako problem uopće postoji, jer zakonodavac je propisao pripravnički staž za određene kategorije zanimanja.

Prijedlog Komore Ministarstvu zdravstva je, a koji smo predložili puno ranije nego što ste se Vi pojavili kao spasiteljica fizioterapeuta, ukidanje pripravničkog staža za fizioterapeutske tehničare, jer oni rade po uputi i nadzoru fizioterapeuta, pa su stoga privpravnički staž i ispit nepotrebni. U prijelaznom razdoblju predlažemo da se svim prvostupnicima fizioterapije, koji su završili pripravnički staž za fizioterapeutske tehničare, prizna isti staž s tim da imaju obvezu polaganja stručnog ispita za prvostupnika fizioterapije ispred ispitnog Povjerenstva Ministarstva zdravstva. Na taj bi način riješili problem na zakonit način te vjerujem da će Ministar Vili Beroš i državni tajnik Tomislav Dulibić ispoštovati taj dogovor. Od Vas pak kao saborske zastupnice koja donosi zakone očekujemo da poštujete pravomoćne sudske odluke u primjeni zakona kako ne bi svojim izjavama stvarali pravnu nesigurnost u našoj domovini.
Želimo naglasiti da je samo jedno zanimanje fizioterapeut u svim članicama EU a koji se obrazuju na visokoj razini obrazovanja. Zanimanje fizioterapeutski tehničar ne postoji u niti jednoj članici EU osim u Republici Hrvatskoj.

Iz naprijed navedenog proizlazi da Hrvatska komora fizioterapeuta ne provodi samovolju, a što potvrđuje pravomoćna presuda Us I-407/2023-8 Upravnog suda u Rijeci te da je Hrvatska komora fizioterapeuta pravilno i zakonito postupila kod odbijanja izdavanja licence prvostupniku fizioterapije koji nema obavljen pripravnički staž za prvostupnika fizioterapije i nema položen stručni ispit ispred ispitnog povjerenstva Ministarstva zdravstva za prvostupnika fizioterapije.

Stoga Hrvatska komora fizioterapeuta u upravnom postupku izdavanja licence pravilno primjenjuje Zakone koje su donijeli saborski zastupnici.


Kako ste nas oklevetali da provodimo samovolju u upravnom postupku izdavanja licence tražimo od Vas javnu ispriku na istim mjestima na kojima ste to iznijeli a to je TV N1 i Vašem službenom profilu na facebooku Andreja Marić – ZA dostupnije i uređenije zdravstvo https://www.facebook.com/profile.php?id=100057796011377 .

U prilogu vam ponovo dostavljamo pravomoćnu presudu upravnog suda Us I-407/2023-8 koja je za Komoru obvezujuća u istovrsnim predmetima, potvrdu o pravomoćnosti iste presude, mišljenje Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci i Zdravstvenog veleučilišta te izjavu Ispitne komisije ispred MIZa koji potvrđuju da pripravnički staž i stručni ispit nisu istog sadržaja za fizioterapeutske tehničare i prvostupnike fizioterapije. Članak 168. i čl.169. Zakona o zdravstvenoj zaštiti nalažu da nakon svog završenog obrazovanja trebaju obaviti pripravnički staž i fizioterapeutski tehničar i prvostupnik fizioterapije te po istome položiti stručni ispit za fizioterapeutskog tehničara, odnosno za prvostupnika fizioterapije.

S poštovanjem,
Predsjednica Hrvatske komore fizioterapeuta
Mirjana Grubišić, magistra fizioterapije
uz suglasnost Izvršnog odbora i Vijeća Komore