Potpora članovima HKF-a čije su nekretnine oštećene u potresu

Članovima Hrvatske komore fizioterapeuta čije su nekretnine u kojima imaju prebivalište oštećene u potresu ili su neuporabljive za stanovanje na raspolaganju je sljedeća mjera za ublažavanje posljedica potresa:

Novčana potpora

Zamolbi za dodjelu novčane potpore član HKF treba priložiti:

a) dokaz o vlasništvu/suvlasništvu nekretnine (stana/kuće) oštećene u potresu ili dokaz da je
nekretnina (stan/kuća) oštećena u potresu u vlasništvu/suvlasništvu bračnog druga
b) dokaz o prebivalištu na adresi nekretnine (stana/kuće) koja je oštećena u potresu (preslika
važeće osobne iskaznice)
c) dokaz da je ne kretnina (stan/kuća) oštećena u potresu neuporabljiva za stanovanje
(dodijeljena kategorija uporabljivosti) – fotografija oznake s vidljivim kućnim brojem
d) kratak opis oštećenja na nekretnini
e) IBAN tekućeg računa člana koji ponosi zamolbu

Svrha potpore je pomoć u sanaciji nekretnine.

Zamolbu za dodjelu potpore moguće je podnijeti Izvršnom odboru HKF-a, pisanim putem na
adresu sjedišta HKF, Donje Svetice 46c/IV, 10000 Zagreb ili na adresu elektroničke pošte:
hkf@hkf.hr, najkasnije do 31. kolovoza 2020. godine.