Za organizatore

Ukoliko želite da se trajno stručno usavršavanje u Vašoj organizaciji boduje prema Pravilniku o sadržaju, rokovima i postupku provjere stručnosti fizioterapeuta, fizioterapeutskih tehničara i masera-kupeljara Hrvatske komore fizioterapeuta, molimo da putem web sučelja Komore dostavite:

1.) 30 dana prije održavanja trajnog stručnog usavršavanja, ispunjeni prijavni obrazac za akreditiranje i kategoriziranje trajnog stručnog usavršavanja koji možete pronaći ovdje.

Uz ispunjeni prijavni obrazac za akreditiranje i kategoriziranje trajnog stručnog usavršavanja je potrebno priložiti, ovisno o načinu i vrsti trajnog stručnog usavršavanja, svu potrebnu dokumentaciju iz tablice sukladno članku 8. stavku 4. Pravilnika.

2.) Po završetku skupa, u roku od 15 dana, putem maila (edukacije@hkf.hr) skenirane ispunjene evidencijske/prijavne liste pasivnih i aktivnih sudionika akreditiranog programa trajnog stručnog usavršavanja te excel tablicu u elektroničkom obliku u kojoj su navedeni sudionici akreditiranog programa trajnog stručnog usavršavanja istim redoslijedom kao u listi pasivnih odnosno aktivnih sudionika (excel tablicu potrebno je dostaviti posebno za aktivne odnosno pasivne sudionike).

Sve rubrike u ovim obrascima sudionik mora vlastoručno ispuniti. U protivnom se sudionicima neće priznati bodovi.

Gore objavljeni obrasci evidencijskih/prijavnih lista pasivnih i aktivnih sudionika akreditiranog programa trajnog stručnog usavršavanja propisani su Pravilnikom te ih je obvezno dostavljati u propisanom roku i obliku sa svim propisanim sadržajem. Pod potpunom dokumentacijom podrazumijeva se zahtjev koji sadrži sve podatke i dokumente navedene u članku 10. stavak 1.-3. Pravilnika.

Ukoliko organizator ne postupi sukladno članku 10. stavak 1.- 3. Pravilnika, stručne službe Komore neće provesti upis bodova za sudionike, a organizatoru će Povjerenstvo za edukaciju uskratiti akreditaciju za sljedeće programe trajnog usavršavanja.

NAPOMENA:

U obrazac “Prijave stručnog usavršavanja” potrebno je unijeti sve podatke zatražene u obrascu i ovisno o načinu trajnog stručnog usavršavanja uz Prijavu priložiti priloge propisane člankom 8. stavak 4. Pravilnika o sadržaju, rokovima i postupku trajnog stručnog usavršavanja i provjere stručnosti fizioterapeuta, fizioterapeutskih tehničara i masera-kupeljara ( npr. program stručnog skupa sa popisom predavača i tiskani materijal; sažetci predavanja i vježbi i dokaz reference za instruktora/voditelja; sažetak sastanka/predavanja od najmanje 300 riječi sa navedenom literaturom). Navedeni Pravilnik dostupan je na internetskoj stranici Komore Pravilnik-o-postupku-provjere-stručnosti-2.pdf (hkf.hr)

U protivnom po zaprimljenoj Prijavi se neće postupati