Općenite informacije

Hrvatska komora fizioterapeuta (dalje u tekstu: Komora) je samostalna, neovisna, staleška i strukovna organizacija fizioterapeuta i djelatnosti koji sudjeluju u sklopu fizioterapeutske skrbi
Komora štiti prava i zastupa interese svojih članova, unapređuje fizioterapeutsku djelatnost, brine se o ugledu fizioterapeuta i o pravilnom obav ljanju fizioterapeutskog zvanja.
Fizioterapeuti, fizioterapeutski tehničari, maseri kupeljari i radni terapeuti koji rade na području Republike Hrvatske i pružaju usluge iz svoje djelatnosti obvezatno se udružuju u Hrvatsku komoru fizioterapeuta

 

 

Komora obavlja sljedeće poslove s javnim ovlastima:
– vodi registar svojih članova,
– izdaje, obnavlja i oduzima odobrenje za samostalan rad,
– obavlja stručni nadzor nad radom svojih članova.

Osim javnih ovlasti iz prethodnog članka Komora obavlja i sljedeće poslove:
1. donosi kodeks fizioterapeutske etike i deontologije,
2. surađuje s ministarstvom nadležnim za zdravstvo na svim područjima od
interesa za fizioterapeute te daje stručna mišljenja i sudjeluje kod pripreme
propisa iz područja fizioterapeutske djelatnosti,
3. donosi sadržaj fizioterapeutskih smjernica za plan i provođenje fizioterapeutske skrbi,
4. donosi sadržaj fizioterapeutskog kartona,
5. predlaže ministru nadležnom za zdravstvo standarde i normative za djelatnost
fizioterapeuta,
6. utvrđuje potrebu, sadržaj i duljinu trajanja programa dodatnog usavršavanja
fizioterapeuta,
7. daje mišljenje o kvaliteti fizioterapeutskih postupaka, pribora i opreme koji
podliježu registraciji,
8. donosi opći akt kojim se utvrđuju sadržaji, rokovi i postupak trajnoga stručnog
usavršavanja i provjere stručnosti svojih članova,
9. organizira trajno stručno usavršavanje svojih članova te provodi provjeru
stručnosti,
10. daje mišljenje o opravdanosti osnivanja privatne prakse/zdravstvene
ustanove/trgovačkog društva koje obavljaju djelatnost fizikalne terapije u mreži
javne zdravstvene službe, odnosno izvan mreže javne zdravstvene službe,
11. zastupa interese svojih članova kod sklapanja ugovora s Hrvatskim zavodom
za zdravstveno osiguranje i drugim osiguravajućim društvima,
12. propisuje način oglašavanja i način isticanja naziva privatne prakse,
13. utvrđuje najniže cijene za pojedine poslove iz fizioterapeutske djelatnosti izvan
mreže javne zdravstvene službe, utvrđuje cijene za pojedine poslove iz
fizioterapeutske djelatnosti iz opsega dobrovoljnoga zdravstvenog osiguranja,
14. daje prethodno mišljenje na akt Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
kojim se utvrđuje način provođenja plana i programa mjera zdravstvene
zaštite, formiranje cijena zdravstvene zaštite i drugih osnova za sklapanje
ugovora sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima koji
čine mreže javne zdravstvene službe,
15. propisuje sadržaj, rokove i postupak provjere stručnosti fizioterapeuta,
fizioterapeutskih tehničara, radnih terapeuta i masera-kupeljara,
16. prati i analizira problematiku te brine za usklađivanje razvoja fizioterapeutske
djelatnosti,
17. obavlja stručni nadzor nad radom fizioterapeuta, fizioterapeutskih tehničara,
radnih terapeuta i masera-kupeljara,
18. prati i nadzire provođenje pravila etike i deontologije u fizioterapeutskoj
djelatnosti i poduzima odgovarajuće mjere u slučaju njihovog kršenja,
19. surađuje sa zdravstvenom inspekcijom ministarstva nadležnog za zdravstvo
20. koordinira odnose među članovima te aktivno sudjeluje u rješavanju eventualno nastalih sporova,
21. surađuje sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom, Svjetskom
konfederacijom za fizioterapiju i drugim međunarodnim organizacijama od
interesa za fizioterapiju,
22. izdaje glasilo i druge stručne edicije,
23. obavlja nakladničku i izdavačku djelatnost,
24. organizira stručne skupove, tečajeve, kongrese,
25. daje stručne savjete svojim članovima,
26. obavlja i druge poslove određene ovim Statutom i drugim propisima Komore.

 

U Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi RH, dana 28. siječnja 2009. održana je osnivačka skupština Hrvatske komore fizioterapeuta, koja je osnovana temeljem Zakona o fizioterapeutskoj djelatnosti, čime je ta djelatnost u RH prvi puta jasno regulirana.

Osnivači Komore su: Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, Hrvatska udruga fizioterapeuta i Hrvatski zbor fizioterapeuta.
Na osnivačkoj skupštini za predsjednicu Komore izabrana je Mirjana Grubišić.

Članovi Vijeća Hrvatske komore fizioterapeuta:
1. Mihaela Črgar – prvostupnik fizioterapeut – predsjednica Vijeća
2. Kata Jurić Abramović – prvostupnik fizioterapeut –
3. Filip Borković – prvostupnik fizioterapeut – član Vijeća
4. Damir Deković- prvostupnik fizioterapeut – član Vijeća
5. Ana Kološa – prvostupnik fizioterapeut – član Vijeća
6. Mirjana Berković Šubić – prvostupnik fizioterapeut – član Vijeća
7. Stevo Kuric – prvostupnik fizioterapeut – član Vijeća